Shooting u Events

Wedisch scho lang mal es Shooting für Dig und/odr dinr Liebstä? 


Suechsch no ä Floristin für Dis Shooting?


Oder organisiersch Du ä Event u hesch no ke Blumä/Deko? De meld Di bii mier 💕🫧